خدمات مغز و اعصاب در کلینیک

: خدمات زیر در مطب قابل انجام است

( .درمان میگرن و انواع سردرد(درمان دارویی و غیر دارویی سردرد از قبیل دستگاه سفالی ، طب سوزنی. تزریق بوتاکس...

اطلاعات بیشتراوتیسم نوعی...

اطلاعات بیشتر